Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Igloo Backpackers

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Nottingham
Tài sản tốt nhất trong Nottingham
Tài sản rẻ nhất trong Nottingham

Nhất England
Tài sản tốt nhất trong England
Tài sản rẻ nhất trong England

Igloo Backpackers

4.3   

Đọc 1 bài đánh giá

Nhà trọ

The Igloo is proud to be the city's original backpackers and the most popular stopover amongst backpackers, gig goers, overseas jobseekers and students.