Tìm kiếm sẵn có và đặt chỗ ngay bây giờ

Igloo Backpackers

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Nhất Nottingham
Tài sản tốt nhất trong Nottingham
Tài sản rẻ nhất trong Nottingham

Nhất England
Tài sản tốt nhất trong England
Tài sản rẻ nhất trong England

Igloo Backpackers

4.3   

Đọc 1 bài đánh giá

Hostel

The Igloo is proud to be the city's original backpackers and the most popular stopover amongst backpackers, gig goers, overseas jobseekers and students.